Etiske retningslinjer

Gjøvik Hundeklubb er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK).

Formål

Klubbens formål er å

a) fremme et ansvarlig og positivt hundehold i samfunnet. Med dette menes åarbeide for riktig behandling av hunder og å påse at aktiviteter med hund blir drevet i verdige former.

b) fremme mulighetene og legge muligheter og forhold tilrette for aktiviteter med hund innenfor et samfunnsmessig ansvarlig hundehold.

c) bidra til å ivareta og fremme utviklingen av fysisk og psykisk sunne og sosialt tilpassede hunder, samt funksjonelle, gjerne i samarbeid med aktuell raseklubb.

d) ivareta medlemmenes kynologiske interesser innenfor gjeldende lov- og regelverk.

e) arbeide for at barn og unge får et lærerikt og ansvarsbevisst forhold til hundehold.

f) fremme interessen for og spre opplysningen om bruk av hund til sosiale og

samfunnsnyttige formål.

Vi i Gjøvik Hundeklubb ønsker oss positive og lærerike trenings- og andre aktiviteter - med respekt ovenfor hverandre og ovenfor hundene vi omgås!

Hard fysisk avstraffelse av hund på klubbens treninger eller andre aktiviteter er uønsket og ikke i tråd med klubbens retningslinjer for et positivt hundehold!

Ved denne type oppførsel kan vedkommende bli irettesatt og eller verst tenkelig - bli bedt om å forlate plassen.

GHK håper på forståelse for dette i respekt ovenfor hverandre!

Medlemskap

Som medlem kan opptas enhver uberyktet person. Styret kan nekte å oppta som

medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken.

Husstansmedlemskap kan tegnes for flere personer med fast bopel på samme adresse.

Det må alltid være en person som betaler fullt medlemskap.

Medlemskontingent

Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.

Styret kan stryke medlem personer som skylder kontingent for mer en ett år.

Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å følge klubbens lover, regler og retningslinjer. Medlemmene forplikter seg også til å opptre på en slik måte at klubbens formål og anseelse fremmes.

Medlemskontingenten skal være klubben i hende senest 14 dager før årsmøte

avholdes. Medlem som ikke har betalt skyldig kontingent eller som ikke har regulert

annen mulig gjeld i forhold til klubben i riktig tid, kan ikke påberope seg rettigheter i

klubben.

Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:

• utmeldelse• strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben• strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK• vedtak om strykning av medlemskap besluttet av klubbens styre• vedtak om strykning av medlemskap i klubben besluttet av NKK's Disiplinærkomité• vedtak om eksklusjon besluttet av NKKs Disiplinærkomité. Medlemskap opphører da i alle NKKs medlemsklubber klubber

Disiplinære reaksjoner

Personer som er ekskludert uten tidsbegrensing av NKKs disiplinær komité kan ikke

opptas som medlem igjen i noen klubb uten disiplinærkomiteens skriftlige aksept på

dette.

Klubbens styre kan advare, anmode om å uttre, og eller utelukke for begrenset tid eller stryke et medlemskap for begrenset eller ikke begrenset tid.

Strykning av medlemskap krever 3/4 flertall av fulltallig styre.

Personer som er nektet opptakelse eller strøket som medlem kan anke vedtaket inn for NKK's Appellutvalg. Anken må sendes senest 14 dager etter at meddelelsen om

beslutning er blitt meddelt skriftlig. Den som anker må også erklære at avgjørelsen i

Appellutvalget godtas som endelig og inappellabel.

Styret plikter å gjøre oppmerksom på ankeinstansen, tidsfrist og at Appellutvalgets

avgjørelse er endelig og bindende.